Horsham

Cake Inn Horsham

5 Shelley House, Bishopric, Horsham, RH12 1QF

01403 250659

Horsham@cakeinn.co.uk

Mon-Sat 11:00am-7:00pm / Sun 12:00pm-5:00pm